Polityka zwrotów w ramach działalności Sklepu internetowego untimero.pl

Niniejsza Polityka zwrotów dotyczy zawrotów w ramach działalności sklepu internetowego untimero.pl widocznego pod adresem http://www.untimero.pl , w szczególności w zakresie zwrotów Towaru w ramach odstąpienia od Umowy przez Konsumenta i stanowi wyciąg z Regulaminu Sklepu Internetowego

Prawo do odstąpienia od umowy:

Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę (zakupił towar) w ramach działalności Sklepu www.untimero.pl  prowadzonego przez Sprzedającego (Sprzedawcę) tj. Moto - Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumin, ul. Rzgowska 3, Rumin 62-504, na podstawie ustawy  z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta- przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem to znaczy osobie fizycznej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę, która nie dotyczy jego działalności gospodarczej lub zawodowej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego towaru.

Żeby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować  Sprzedającego prowadzącego sklep http:/www.untimero.pl pocztą tradycyjną na adres: Moto- Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumin, ul. Rzgowska 3, Rumin 62-504, drogą mailową na adres: biuro@untimero.pl  o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia, przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, Termin 14- dniowy wskazany wyżej zostaje zachowany jeżeli oświadczenie nadane pocztą tradycyjną zostanie nadane przed jego upływem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem – kliknij tutaj , który Kupujący mogą wydrukować i przesłać na adres firmy lub wypełnić i wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną. Klient może, ale nie musi skorzystać z formularza udostępnionego przez Sprzedającego.

Konsument nie może odstąpić od umowy, nawet zawartej na odległość, gdy przedmiotem umowy są m.in.:

a) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Skutki odstąpienia od umowy:

Gdy dochodzi do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

W sytuacji odstąpienia od umowy Obie Strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń. Konsument jest w takim wypadku zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru zaś Sprzedający do zwrotu otrzymanej zapłaty wraz z kosztami dostarczenia rzeczy do Konsumenta, jeśli Konsument pokrył je w ramach wykonania Umowy.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przy zawarciu umowy sprzedaży inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, w stanie kompletnym ( w tym śruby, uszczelki i inne elementy wchodzące w skład zakupionego towaru) i nie gorszym niż w dniu kiedy Towar otrzymał.

Do zachowania terminu  14 dni o jakim mowa wyżej wystarczy nadanie  Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, koszty bezpośrednie wysyłki zwrotnej Towaru, tj. od Konsumenta do Sprzedającego pokrywa Konsument.

Zwroty Towaru należy kierować na adres firmowy:

Moto - Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzgowska 3

Rumin 62-504

Zwrot środków pieniężnych przez Sprzedającego prowadzącego http://untimero.pl nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może jednak  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego Towaru przez Sprzedawcę  lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Kupujący, który dokonał zwrotu Towaru w ramach skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, powinien udostępnić  Sprzedającemu numer rachunku bankowego, na jaki środki pieniężne w postaci ceny oraz kosztów dostawy Towaru  powinny zostać odesłane, w przeciwnym razie zwrot nastąpi za pośrednictwem tego sposobu płatności, rachunku bankowego z jakiego dokonano zapłaty za Towar przy  składaniu Zamówienia.

Przy zwrotach poszczególnych produktów z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, w tym w drodze odstąpienia od Umowy lub przy zmianach Zamówienia, wysokość ewentualnego rabatu ilościowego może zostać naliczona na nowo ze względu na zmianę wysokości łącznej kwoty zakupu.